Duplicate entry '54.144.84.155-2018-02-21' for key 'ip' Pagalba pasaulio lietuviams

Globus

INFO

Foto - Galerie

Lietuviskai

English

Deutsch

Po russkij

My Links

Empfehlen

Besuchertausch

Array

Wetter

Besucherzähler

MP3-Player

Get the Flash Player to see this player.

Pagalba lietuviams

Nie wieder Pickel!


Pagalba pasaulio lietuviams
Vyriausybė patvirtino Ilgalaikę Lietuvos valstybės santykių su užsienio lietuviais 2008-2020 m. strategiją.. Strategijos paskirtis – nustatyti ilgalaikius Lietuvos Respublikos ryšių ir bendradarbiavimo su užsienyje gyvenančiais lietuviais puoselėjimo politikos tikslus ir uždavinius. Strategijos nuostatų įgyvendinimo laikotarpis – 2008-2020 m.

Strategija parengta vadovaujantis studija ,,Lietuvos Valstybės ilgalaikė strategija lietuvių emigracijos ir išeivijos atžvilgiu“, kurią Tautinių mažumų ir išeivijos departamento užsakymu 2006 m. rugpjūčio 4 d. atliko VšĮ Strateginių studijų centras. Studijoje nustatyta Lietuvos gyventojų tarptautinės migracijos padėtis, įvertinta Lietuvos Respublikos ligtolinė ryšių su užsienio lietuviais politika, įvertinti užsienio lietuvių organizacijų bendradarbiavimo ryšiai bei patirtys.

Strategijos parengimą lėmė tai, kad dėl gausios lietuvių emigracijos smarkiai išaugus užsienyje gyvenančių lietuvių skaičiui ir pagausėjus bei sustiprėjus užsienio lietuvių bendruomenėms, atsirado abipusis poreikis ir būtinybė bendradarbiauti šiose srityse: lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimo ir plėtojimo; lituanistinio švietimo organizavimo ir koordinavimo; lietuvių kultūros puoselėjimo; informacijos apie Lietuvos gyvenimą sklaidos tobulinimo; informacijos apie užsienio lietuvių gyvenimą sklaidos plėtojimo; ekonominių ryšių.

Pagrindinis strategijos tikslas - padėti užsienyje gyvenantiems lietuviams išsaugoti tautinį tapatumą, ryšius su Lietuva, kultūrą, kalbą bei parengti šiuo metu užsienyje gyvenančius lietuvių kilmės vaikus ateityje grįžti į Lietuvą, tokiu būdu didinant pasirengimą reemigruoti ir reintegruotis į Lietuvos gyvenimą.

Pagrindiniai strategijos siekiai – užtikrinti Lietuvos institucijų ir užsienio lietuvių bendradarbiavimą; siekti vieningos lietuvių tautinės bendruomenės – integralios tautos – sukūrimo; siekti išsaugoti užsienio lietuvių tautinį tapatumą, puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą.

Strategijos uždaviniai – skatinti Lietuvos Respublikos institucijų ir užsienio lietuvių bendradarbiavimą. Taip pat plėsti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų pajėgumus dirbti su Lietuvos piliečiais ir užsienio lietuviais, vykdyti konsulinę plėtrą, atsižvelgiant į Lietuvos piliečių emigracijos srautų kitimą. Vienas iš uždavinių - skatinti užsienio lietuvių švietimo įstaigų bendradarbiavimą su Lietuvos švietimo įstaigomis, įtraukiant lituanistinių mokyklų bendruomenes į švietimo projektus, finansuojant mokyklų, mokinių, studentų ir jaunimo organizacijų projektus, skatinančius vaikų ir jaunimo bendradarbiavimą su užsienio lietuvių švietimo įstaigų mokiniais. Taip pat skleisti informaciją apie užsienio lietuvius Lietuvoje ir teikti informaciją užsienio lietuviams apie gyvenimą Lietuvoje. Kiti strategijos uždaviniai: skatinti užsienio lietuvių dalyvavimą Lietuvos politiniame gyvenime; skatinti mokslinius tyrimus apie užsienio lietuvių gyvenimą ir veiklas; skatinti užsienio lietuvius dalyvauti Lietuvos ekonominiame gyvenime, skleidžiant informaciją užsienyje apie verslo galimybes Lietuvoje, investicinę aplinką, laisvas darbo vietas.. Taip pat sudaryti sąlygas kurti lituanistinio švietimo mokymo(si) programų ir priemonių sistemą.; vystyti lituanistinį švietimą, skatinant užsienyje gyvenančius lietuvius steigti naujas užsienio lietuvių švietimo įstaigas bei mokymo procesą pritaikyti užsienio lietuvių poreikiams ir specifiniam kultūriniam kontekstui; skatinti lietuviškos kultūros kūrimą, puoselėjimą bei sporto tradicijų tęstinumą užsienyje.

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiui bus parengtos ir patvirtintos vidutinės trukmės programos. Strategijos įgyvendinimas finansuojamas iš institucijoms, dalyvaujančioms įgyvendinant šią Strategiją, patvirtintų valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

Ilgalaikės valstybės santykių su užsienio lietuviais 2008 – 2020 m. įgyvendinimas padės siekti vieno svarbiausių ir aktualiausių Lietuvos Respublikos pastarojo laikotarpio tikslų – sukurti ir įgyvendinti optimalią bei nuoseklią ryšių ir bendradarbiavimo su užsienio lietuviais strategiją, pagrįstą tarpinstituciniu koordinavimu, konkrečiomis uždavinių įgyvendinimo priemonėmis ir finansiniais ištekliais.

Vyriausybė taip pat pritarė Ilgalaikės valstybės santykių su užsienio lietuviais 2008 -2020 m. strategijos koordinavimo ir priežiūros komisijos sudarymui. Komisijos paskirtis – koordinuoti strategijos vykdymą, kiekvienais kalendoriniais metais atsiskaityti Lietuvos Respublikos Vyriausybei už strategijos įgyvendinimą. Komisijai vadovaus Vyriausybės kancleris.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, vykdydamas savo funkcijas, nuolat atlieka užsienio lietuvių būklės analizę, stebėseną bei teikia pasiūlymus Vyriausybei. Komisija vykdys papildomą, tarpinsitucinių koordinavimu pagrįstą užsienio lietuvių būklės stebėseną bei atsakingoms institucijoms teiks rekomendacijas santykių su užsienio lietuviais srityje.


2008-07-23
Lietuvos Respublikos vyriausybe
 
http://www.lrvk.lt/


 [ Besucher-Statistiken *beta* ]